MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne

inwestorstwo zastępcze w budownictwie

 • Projektowanie
 • Obsługa geodezyjna inwestycji
 • Załatwianie spraw formalno-prawnych
 • Nabywanie nieruchomości
 • Organizacja przetargów
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Szkolenia branżowe
 • Kursy finansowane przez UE

O spółce:

Firma "MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne sp. z o.o." uzyskała osobowość prawną w dniu 3.03.1999 z chwilą wpisu do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia. Spółka została utworzona przez 23 byłych wieloletnich pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni w Krakowie (wcześniej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych), którzy wnosząc kapitał zakładowy stali się udziałowcami Spółki. Obecnie firma zatrudnia około 70 osób.

Świadczymy wysokiej klasy specjalistyczne usługi inżynierskie w zakresie inwestorstwa zastępczego. Oferujemy usługi doradcze i inżynierskie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu drogowego. Obsługujemy inwestycje w sposób kompleksowy, począwszy od etapu planowania (oceny oddziaływania na środowisko, studia wykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne), poprzez projektowanie (projekty wstępne, koncepcyjne, budowlane) aż do realizacji inwestycji, tj. prowadzenia nadzoru budowlanego.

Świadczymy również usługi pomocy technicznej w postaci opracowywania dokumentacji przetargowych (SIWZ), doradztwa, monitoringu i ewaluacji projektów itp.

Właściwy dobór kadr i założenia organizacyjne mają na celu spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych Klientów. Naszym celem jest przejęcie na siebie obowiązków niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji drogowo-mostowych, począwszy od właściwego wyboru autorów opracowań projektowych, poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznych, załatwienie spraw formalnych związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem, uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wybór wykonawców, a skończywszy na nadzorze robót finansowanych ze środków unijnych, budżetowych i pozabudżetowych i przekazaniu ich do użytkowania.

Świadczymy usługi profesjonalne w sposób obiektywny i przejrzysty, umożliwiający klientom podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie jasno sformułowanych opinii i wniosków.

W 2003 r. firma uzyskała Certyfikat ISO 9001:2000.

Nasi kluczowi klienci to:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Władze miejskie i samorządowe
 • Miejskie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjne